Bei den Menschen im Land / Pri ljudeh v deželi

Nach der erfolgreichen Premiere im Bezirk Spittal findet unter dem Motto „WIR.gemeinsam – MI.skupno“ vom 9. bis 17. November 2019 die zweite Caritas-Begegnungswoche im Bezirk Völkermarkt statt. Das Wahrnehmen der Sorgen und Nöte der Menschen sowie das Sichtbarmachen des gelebten sozialen Engagements in Kirche und Gesellschaft stehen dabei im Mittelpunkt./ Po uspešni premieri v okraju Špital se pod geslom „MI.skupno – WIR.gemeinsam“ od 9. do 17. novembra 2019 drugi Teden srečanja Caritas izvaja v okraju Velikovec. Zaznati skrbi in stiske ljudi in videti živ socialni angažma v Cerkvi in družbi, to bo pri tem v središču pozornosti.

Jeden Herbst richtet die Caritas im Rahmen der Inlandskampagne den Blick auf die Not in Kärnten. Die Kirchensammlung am Elisabethsonntag, dem Welttag der Armen, den Papst Franziskus 2017 zum ersten Mal ausgerufen hat, zahlreiche Aktionen und die Caritas Begegnungswoche stehen im Mittelpunkt. Die Caritas bittet in diesem Zusammenhang die Kärntner Bevölkerung um Spenden für Hilfsprojekte im Land.

Vsako jesen se Caritas s svojimi dejavnostmi zazre v stisko ljudi v domačem okolju na Koroškem. Cerkvena nabirka na Elizabetino nedeljo, svetovni dan revnih, ki ga je papež Frančišek razglasil prvič 2017, številne akcije in teden srečanja Caritas, so v središču pozornosti. Caritas prosi s tem v zvezi koroško prebivalstvo za darove za projekte pomoči v našem okolju.

Reichhaltiges Programm / Bogat program

Die Begegnungswoche wird von der Caritas in Kooperation mit der Katholischen Kirche Kärnten organisiert. Caritasdirektor Josef Marketz: „Wir wollen gemeinsam auf das schauen, was Gutes geschieht und den Herausforderungen der Zeit aktiv begegnen.“ Austausch zu sozialen Themen, generationenübergreifende Begegnungen, Gottesdienste sowie Bildungs- und Kulturveranstaltungen prägen die Woche. Zum Auftakt wird am Samstag, 9. November, ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Eberndorf/Dobrla vas mit Caritasdirektor Marketz gefeiert. Es singen die Vereinten Chöre aus den Dekanaten des Bezirks. Anschließend stellt die Caritas ihre Tätigkeitsbereiche vor. Sozial Engagierte aus dem kirchlichen, öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Bereich treffen sich zu den „Völkermarkter Sozialdialogen“ am Dienstag, 12. November, in der Neuen Burg in Völkermarkt. Den Abschluss der Woche bildet ein Dekanatstag für Pfarrgemeinderäte und Interessierte mit einem Festvortrag vom Innsbrucker Caritasdirektor Georg Schärmer am Sonntag, 17. November, im Bildungshaus Tainach, sowie einer Vernissage heimischer Künstler.

Teden srečanja organizira Caritas v sodelovanju s katoliško Cerkvijo na Koroškem. Direktor Caritas, Jože Marketz: „Skupno želimo pogledati na to, kar se dela dobrega in se aktivno soočiti z izzivi časa.“ Izmenjava izkušenj o socialnih temah, medgeneracijska srečanja, bogoslužja kot tudi izobraževalne in kulturne prireditve, zaznamujejo ta teden. Začenja se z otvoritvenim bogoslužjem v soboto, 9. novembera, v farni cerkvi v Dobrli vasi z ravnateljem Caritas Marketzom. Glasbeno ga bodo oblikovali združeni zbori iz dekanij okraja. Sledila bo predstavitev področij delovanja Caritas na Koroškem. Ljudje iz cerkvenega, javnega, civilno družbenega in zasebnega področja, ki se socialno udejstvujejo, se bodo srečali pri „Velikovških socialnih dialogih“ v torek, 12. novembra, v Neue Burg v Velikovcu. Teden bomo zaključili z dekanijskim dnevom v Velikovcu za župnijske svetnike in vse, ki se za to zanimajo, s slavnostnim predavanjem dr. Georga Schärmerja, ravnatelja Caritas v Innsbrucku, v nedeljo, 17. novembra, v domu prosvete v Tinjah in kjer bo tudi odprtje razstave domačih umetnikov.

Versteckte Armut und solidarisches Netzwerk / Skrita revščina in mreža solidarnosti

Versteckte Armut, Einsamkeit, psychische Belastungen und Sicherheit sind aktuell die größten Herausforderungen in der Gesellschaft. Darum soll mit den Menschen darüber gesprochen werden. Denn: Was gesehen und angesprochen wird, kann verändert werden. Wichtig dabei sind Informationen, Angebote zu Unterstützungsmöglichkeiten und ein starkes Netz der Solidarität. Letzteres erhöht die Lebenszufriedenheit und die Lebensqualität aller Menschen in der Region. „Dieses Netz möchten wir im Rahmen der Caritas-Begegnungswoche aufzeigen und festigen“, so Marion Mörtl von der Pfarrcaritas.

Skrita revščina, osamljenost, psihične obremenitve in varnost so trenutno največji izzivi v družbi. Zato je potrebno, da se o tem pogovarjamo z ljudmi. Kajti: kar je vidno in nas nagovori, se lahko tudi spremeni. Pri tem so pomembne informacije, ponudbe za možno pomoč in močna mreža solidarnosti. Slednje dviga zadovoljstvo v življenju in življenjsko kakovost vseh ljudi v regiji. „To mrežo želimo v okviru Tedna srečanja Caritas pokazati in utrditi“, tako Marion Mörtl iz župnijske Caritas.

Völkermarkter Sozialdialoge / Velikovški socialni dialogi

Unter den zahlreichen Veranstaltungen der Caritas-Begegnungswoche ragen die Völkermarkter Sozialdialoge heraus. Sie bieten die Möglichkeit, Erfahrungen, Beobachtungen und Bedürfnisse zu aktuellen sozialen Fragestellungen der Region anzusprechen. Die Menschen werden eingeladen, sich mit VertreterInnen aus dem öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Bereich an einen Tisch zu setzen und über Kinder/Jugend, Arbeit/Familie und Alter ins Gespräch zu kommen. ExpertInnen von Behörden und gemeinnützigen Vereinen aus unterschiedlichen sozialen Bereichen stehen zur Verfügung, die sichtbar machen, wieviel soziales Engagement im Bezirk bereits gelebt wird. Zum Abschluss sollen Ideen und Erkenntnisse gesammelt werden, die für die Zukunft der Region bedeutend sein können und zum sozialen Handeln ermutigen.

Med številnimi prireditvami Tedna srečanja Caritas posebej izstopajo Velikovški socialni dialogi. Ponujajo možnosti, izkušnje, opazovanja in potrebe o aktualnih socialnih vprašanjih v regiji. Ljudje bodo povabljeni, da skupaj z zastopniki in zastopnicami iz javnega, civilno družbenega in cerkvenega področja sedejo za mizo in se pogovorijo o otrocih in mladini, delu in družini ter starosti. Strokovnjaki in strokovnjakinje iz upravnih organov in neprofitnih društev iz različnih socialnih področij bodo na razpolago, da predstavijo, koliko je v okraju živega socialnega angažmaja. Na koncu bi se naj zbrale ideje in spoznanja, ki so lahko v prihodnosti za regijo pomembni in opogumljajo k socialnemu ukrepanju.

Die Caritas lädt alle zur Begegnungswoche ein! / Caritas vas vse na Teden srečanja prav prisrčno vabi!

Weitere Informationen/ Podrobnejše informacije:
www.caritas-kaernten.at/begegnungswoche
www.kath-kirche-kaernten.at/dpu